Privacybeleid

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en,

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) ben ik verplicht om een dossier bij te houden. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn eventuele afwezigheid.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik mijn belastingaangifte kan doen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn vanaf 20 jaar ingaat vanaf het 18 levensjaar. De gegevens blijven bewaard tot het 39ste levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

 

1. Uw naam, adres en woonplaats.

2. Uw geboortedatum.

3. De datum van de behandeling.

4. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals 'Shiatsubehandeling'.

5. De kosten van het consult.

6. Naam zorgverzekeraar en verzekerdennummer.